උපහාර පැකේජය ලබා‍ගැනීම

මොබිටෙල් ආයතන මගින් රජයේ සේවකයන්ට ලබාදෙන උපහාර පැකේජය එක් පුද්ගලයෙකුටඑකක් පමණි ලබාගත හැක්කෙ. විශ්‍රාමිකයන්ටත් මෙම පැකේජය ලබාගත හැකි. මේසදහා තම සේවා හැදුනුම්පත, ජාතික හැදුනුම්පත, ලිපිණය සනාත කිරීම‍ට බැංකුපොතක් හෝ මාස තුනක් ඇතුලත බිලක් හා තම වැටුප් වාර්තාවක් (Pay Sheet)අවශ්‍ය වනව.මෙම

Mobitel Rajyasewaya Pinisai – රාජ්‍යය සේවකයන්ට ලබාදෙන අලුත්ම දීමනාව

දැන් ජංගමදුරකථන සේවා සපයන්නන් දිනෙන් දින අලුත් අලුත් දීමනා හදුන්‍වාදීම් අතරේ අලුත්ම හදුන්වාදීම තමා මොබිටෙල් සමාගම රාජ්‍යය සේවකයන්ට හදුන්වාදුන් රාජ්‍යයසේවය පිණිසයි පැකේජය.මේ පැකේජය ලබාගැනීමට හිමිවිය යුතු එකම සුදුසුකම වනුයේ රාජ්‍යයසේවකයෙක් වීම පමණි. පසුගෙවුම් පැකේජයක් වන මෙම පැකේජයේ මාසික ගාස්තුව රැ