ඩයලොග් ViuHub 2 ගැන අත්දැකීම් බෙදාගන්න හිතුන

හැමෝම ඩයලොග් TV එකට බයින හේතුවක් තමා වහින්න ලංවෙද්දි වැඩ නැ කියන එක. අපි ඉන්න ප්‍රදේශය හෝ චැනල්ටික uplink වෙන ස්ථානවලට වැස්ස නිසා බාධා ආවොත් චැනල් ටික වැඩ නැ කියන එක. නමුත් මීට වසර කීපයකට කලින් ඒකට විසදුමක් විදිහට ඩයලොක්