සින්හලෙන් බ්ලොග් ලියන්ට, සර්ච් කරන්ට, ඊ මේල් ගහන්ට කෑමති අයට ලේසියෙන් ටයිප් කරපුව සින්හලට හරව ගන්ට ලේසිම විදිය

http://unicode.malindaprasad.com

English to Sinhala – සින්හලට හරවන ලේසිම ක්රමය

One thought on “English to Sinhala – සින්හලට හරවන ලේසිම ක්රමය

  • May 27, 2008 at 9:55 am
    Permalink

    I loved this post and this blog.
    have a nice day

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *