වින්ඩෝස් විස්‍‍ටා වල අලුතින් එක් වු ප්‍රධානම උපාංග නැතිනම් ගුණාංග වලින් ප්‍රධානම ගතිලක්ෂණය වන්නේ වින්ඩෝස් එයිරෝය. එහි ඇති ට්‍රන්ස්පේරන්ට් වැනි ගුණ ලබාගැනීමට මෘදුකාංග බොහෝ තිබුනත් ෆ්‍රිලිප් කිරීමට සාර්තක මෘදුකාංගයක් මී‍‍ට පෙර සොයාගන්න‍ට අමාරැ වෙන්නට ඇති. නමුත් මා මෙයින් කියන මෘදුකාංගය ඉතා සාර්ථකව ෆ්‍රිලිප් කරගත හැකි මුදුකාංගයකි. විස්‍ටා වල මෙන් වින්ඩෝ කී එක සමග ‍ටැබ් එක එබීමෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක කරගත හැකි අතර එසේ කිරීමේදී දෝෂ වලින් තොරව ‍ඩෙස්කිටොප් පසුබිම අදුරැ ‍වී ඇනිමේෂන් සහිතව ෆ්‍රිල්ප් වන අතර අවශ්‍යය වින්ඩෝව තේරෑ පසුත් වීඩියෝ එකක ආකාරයට ලස්සනට දිග හැරේ. ඇත්තෙන්ම මෙය පින්තූර ආශ්‍රයෙන් සිදුවන මවා පෑමකි. මෙම මෘදුකාංගය ධාවනයට වැඩි ශාක්‍යයතාවයක් අවශ්‍යය නොවේ. නමුත් මෘදුකාංගය ධාවනය කල පසු ‍ඩෙස්කිටොප් පසුබිම වෙනස් කලද සමහර වි‍ට හදුනා නොගනී. එය‍‍ට මෘදුකාංගය නැවත ධාවනය‍ට සිදුවේ.

ඊ‍ට අමතරව වින්ඩෝ ෆ්‍රිල්ප් වන වි‍ට රෑප වල ගුනාත්මක භාවය අඩුවැඩි කරගත හැක.‍ එමෙන්ම අයිකන් ට්‍රේ එකේ ඇති නිල්පැහැති පා සලකුණ (වින් ‍‍ෆ්‍රිලිප්) ක්ලික් කිරීමෙන්ද ෆ්‍රිලිප් කරගත හැක.

පහත ලින්ක් එකෙන් දාල බලන්න

http://malindaprasad.googlepages.com/InstallWinFlip.exe

Windows Vista Aero for Xp විස්‍ටා වලට පමණක් සීමා නොවු එයිරෝ වලින් එන ‍ෆ්‍රිලිප් එක්ස්පී වලට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *