එකම නම්බරය දෙදෙනෙකු‍ට මෙම පහසුකම ය‍ටතේ ලබාගත හැක. ඩයලොග් වෙතින් ලබදෙන මෙම පහසුකම ඉල්ලා ලබාගත යුතු අතර එ‍සේ ලබාගැනීමේදී සිම් දෙකක් ලැබ්. එකක් ප්‍රාතමික සිම් කාඩ්පත වන අතර, ‍‍‍අනෙක ද්විතික සිම් කා‍ඩ්පත වේ. ඇමතුම් ලැබීමේදී Twine sim මෙන් නොව මුලින්ම ප්‍රාතමික සිම් කාඩ්පත වෙත ලැබෙන අතර ප්‍රාතමික සිම් කාඩ්පත සම්බන්ධකරගත නොහැකි විට ද්විතික සිම් කා‍ඩ්පත වෙත ඇමතුම් ලැබේ.

Twine Sim එකම නම්බරයට සිම් දෙකක්.

One thought on “Twine Sim එකම නම්බරයට සිම් දෙකක්.

  • June 25, 2008 at 4:48 am
    Permalink

    මේක මුලින්ම දැම්මෙ Multi Sim කියල. ඒත් ඇත්ත නම Twine Sim. ඉතින් මම ම ඒ ක හැදුව

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *