ඇත්තේන්ම දැන් පි‍ටත‍ට ගන්නා ඇමතුම් නොමිලේ වන් සබදතා ඇතිතරම් ඇත. ඉන් සමහරෙක මාසික ගාස්තුව රැ200 කි වන අතර ඇමතුම් අවාලට පමණක් නොමි‍ලේය. තව එකෙක සබදතා දෙකට රැ2300කට ආසන්න මුදලක් මාසිකව ගෙවීමෙන් පැය 24 පුරා ඇමතුම් නොමිලේ ලබාගත හැක. එහෙත් මේ සියල්ල‍ගේ කෙටිපණිවිඩ සත 50 කි. ඇයි අපට කෙටි පණි‍විඩ නොමිලේ ලබා නොදෙන්නේ. සමහරැ‍ට කථාකර නොහැක. තව සමහරැට කථා කිරීමට සංඥා නැත.‍ මෙවැනි අය කෙටි පණි‍විඩ භාවිතා කරයි. එහෙත් අ‍ප‍‍ගේ කිසිම සේවාසපයන්නෙක් කෙ‍ටිපණි‍විඩ නොමිලේ ලබා නොදේ.
එහෙත් අනෙක් බොහෝ රට වල මාසිකව කීයක් හෝ ‍‍ගෙවා හෝ කෙ‍ටිපණි‍විඩ නොමිලේ ලබා ගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස ජපානයේ සොෆ්ට්බෑන්ක් සමාගම ගම්මු. මේ අයගේ ඇමතුම් ගාස්තු අප රටට වඩා බොහෝ වැඩිය. එහෙත් මාසිකව යෙන් 300ක් ගෙවා නොමිලේ කෙ‍ටිපණි‍විඩ ලබාගත හැක. එ‍මෙන්ම සෑම දිනකම සමහර පැය වල එම ජාලය තුල ඇමතුම් නොමිලේ වේ. ලංකාවේ මෙතරම් අඩුව‍ට ඇමතුම් දුන්නත් ඇයි කෙටිපණිවිඩ වලට අවදානය නැත්තෙ.

Free SMS in Sri Lanka – ලංකාවේ නොමිලේ කෙටිපණිවිඩ

One thought on “Free SMS in Sri Lanka – ලංකාවේ නොමිලේ කෙටිපණිවිඩ

  • June 18, 2012 at 4:50 pm
    Permalink

    Thanks for the info. And a response from you. car dealers hips san jose 570519

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *