අපේ ලංනාබෙල් එකේ නෙට් ස්ලෝ ඒත් IDM  දාල මොකක් හරි බාද්දි සමහර වෙලාවට 10kbps වෙනකම් නගිනව. ඒත් ඒක ඉක්මනට බහිනව  0kbps හැම වෙලාවෙම වෙනස් විවී, 0-10 අතර තියනව. ඒත් හුග‍ වෙලාව‍ට 0 තමා. ping කලාම 1000ගනන් එන්නෙ. ඉතින් එක ඉවසන්න බැරිම තැන මම ඔපෙරා දැම්ම. ඒකත් එමමයි. අන්තිමේට ස‍ෆාරි දැම්ම. ඒකන්ම් අන්ත්ව‍ට වඩා ‍ටිකක් හොන්දා. මේක ‍ඩයලොග් CDMA වල‍ටත් එහෙමයි. මම හිතන්නෙ සෆාරි CDMA වලට ගහපු එකක්.

Small Solution for Slow LankaBell – ලංකාබෙල් නෙට් එකට සුලු විසදුමක්

2 thoughts on “Small Solution for Slow LankaBell – ලංකාබෙල් නෙට් එකට සුලු විසදුමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *