දැන් ඩයලොග් චන්ද්‍රිකා රෑපවාහිනී සබදතාවයේ ගිණුම ඩයලොග් දුරකථනයෙන් බලාගත හැකිය. මේ සදහා ඩයලොග් බිල පරික්ෂාකරණ 456 ‍ට ඇමතුමක් ගැනීමෙන් පසු ඩයලොග් දුරකථන බිලද නැතිනම් ඩයලොග් ටීවී බිලද යන වග තෝරාගත හැකිය. මේ පහසුකම තාම නිලවශයෙන් දියත්කර නැතත් කරල බලන්න පුලුවන්.

Check DTV bill via Mobile – ඩයලොග් ‍ටීවී ගිණුමු පරික්ෂාව දුරකථනයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *