ඩයලොග් සමාගම හදුන්වාදීතිබෙන කි‍ට් ඩබල් පහසුකම යටතේ ලියාපදින්චි වීමට එකම පුද්ගලයාගේ නමින් සිම් දෙකම තිබිය යුතුය. නමුත් දැන් අලුතෙන් හදුන්වාදුන් නීතිය ය‍ටතේ තමා පිවිච්චි කරන සිම් පත තමාගේම නමට තිබිය යුතු වේ. නමුත් කිට් ඩබල් භාවිතාකරන්නන් බොහෝ දෙනා තමා‍ටම පණිවිඩ යවාගැනීමක් සිදු‍නොකරන අතර තම හිතවතෙකුගේ නම්බරයක් මේ සදහා ‍යොදාගනී. පෙර තිබූ තත්වය උඩ තමාට තම මුතුරෙකුට සිම් පතක් ඇන්දිය හැක. එහෙත් දැන් එය නීතියෙන් තහනම්ය. මේ නිසා කි‍ට් ඩබල් භාවිතා කරන්නන්ට ප්‍රායෝගික ගැ‍ටලුවක් මතුවේ. මෙයි සිදුවනුයේ එම පහසුකම නම‍ට විතරක් සීමා වීමය. නමුත් මොබිටෙල් මෙන් ඕනෑම අංකයක් හදුන්වාදීමට පහසුකම් සැලසුවානම් මේ කරදරයක් නැත.

හිමිකාරත්වය නිසා අහිමිවන කි‍ට් ඩබල්

2 thoughts on “හිමිකාරත්වය නිසා අහිමිවන කි‍ට් ඩබල්

 • July 25, 2008 at 1:48 am
  Permalink

  කි‍ට් ඩබල් පහසුකම සඳහා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම එකම නමින් සිම් කාඩ්පත් දෙකම තිබීම අනිවාර්යය නැහැ.

  Reply
 • July 25, 2008 at 4:38 am
  Permalink

  Yea you can still ahve KIT double under a different name.

  Same goes for couple connections. Bills will be sent to one address but SIMs will be registered under two different users. (So that they get the correct info via #132)

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *