මම දැන් දවස් දෙක තුනක ඉදන් ඩයලොග් අඩවියට යන්න උත්සහ කරනව. ඒත් යන්න බෑ. මම හිතන්නෙ ලංකාබෙල්ල මේක අවහිර කරල. ඒත් නින්ජාක්ලොක්  එකෙන් ගියා.

Lankabell Barrier Dialog – ලංකාබෙල් ඩයලොග් අඩවියට වැට බදී

One thought on “Lankabell Barrier Dialog – ලංකාබෙල් ඩයලොග් අඩවියට වැට බදී

  • July 26, 2008 at 2:52 am
    Permalink

    ලංකාෙබල් ෙකාෙහාමත් ඔය වෙග් ෙමා්ංගල් වැඩ කරන්න දක්ෂයි.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *