දැන් බොහෝ ජංගමදුරකථන  සේවා සපයන ආයතන තම ග්‍රාහකයන්ට නොමිලේ ඇමතුම් කාලයක් දිනයකට හෝ මාසෙකට යම් මිනිත්තු ප්‍රමාණය ගණනේ ලබාදීමක් කරනව. ඇත්තෙන්ම එය ‍හොන්ද කාරනයක්. නමුත් මෙම ඇමතුම් ප්‍රමාණයම බොහෝ දෙනා සම්පූර්ණයෙන් භාවිතා කර‍න්නේ නෑ. මේ අතරින් සමහරැන් ඒ ලබාදුන් ඇමතුම් කාලයෙන් හිතෙන හිතෙන අයට අංක හදමින් ඇමතුම් ලබාගන්නා ආකාරය අනන්තවත් ඇති අතර එමෙන්ම තමා දන්නා අයටද හිංසාකාරීලෙස මෙම ඇමතුම් දීම සිදුකරනු ලබනව.

නොමිලේ ලබාදීම් හුරැනැති අපේ උදවිය මේ නොම්ලේ ලබාදීමෙන් උපරීම ප්‍රයෝජන ගන්නයි උත්සහය. හරියට ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවන්ගේ නීති ඉවත්කලා ලෙස.

වදුරාට දැලිපිහිය වන් නොමිලේ ලබාදෙන ඇමතුම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *