මාගේ බ්ලොග් අඩවිය කියවන ඔබට එහි නව ලිපි ඊමේල් මගින් නොමිලේ ලබාගැනීමේ පහසුකම දැන් සලසා ඇත. ඒ අනුව දිනය අවසානයේ එදින නව ලිපි ඔබට ඊමේල් ලිපියක් ලෙස ලැපෙනු ඇත. මේ සදහා කල යුත්තේ මාගේ ‍බ්ලොග් සටහනේ දකුණු පැති තීරැවේ ඇති Email Subscription හි ටෙක්ට් බොක්ස් එකට ඔබගේ ඊමේල් ලිපිණය ඇතුලත් කිරීමයි. ඉන්පසුව වෙනමම වින්ඩෝවක එය සක්‍රිය කිරීමේ පිටුවක් දිස්වේවි. එහි ඔබගේ ඊමේල් ලිපිණයට පහතින් ඇති අකුරැ කීපය එහි ටෙක්ස් බොක්ස් එකට ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු පලමු පියවර සාර්ථක වන අතර ඒ මොහොතේම ඔබට ඔබගේ ඊමේල් ලිපිණය සහතික කිරීමට ඊමේල් ලිපිණයක් ලැබෙනු ඇත. එහි ඇති ලින්ක් එක ක්‍ලික් කිරීමෙන් පසු ඔබ සාර්ථකව ලියාපදින්චි වන අතර ඉන්පසුව එදින සිට‍ ඔබට ඊමේලි මගිනුත් ‍මාගේ සටහන කියවිය හැකිය

Email Subscription – මාලින්ද ස‍ටහනේ නව ලිපි ඊමේල් මගින් කියවමු

One thought on “Email Subscription – මාලින්ද ස‍ටහනේ නව ලිපි ඊමේල් මගින් කියවමු

  • May 28, 2012 at 10:25 pm
    Permalink

    Thanks for the info provided! I was researching for this write-up for a long time, but I was not able to see a dependable source. 251699

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *