ශ්‍රීලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් පුවත්පත් හරහා පල කර තිබු ලංකාවේ කෙටි දුරකතන අංක පිලිබද විස්තරය.

110
හදිසි ගිනිනිවීම හා හදිසි අනතුරැ ගිලන්රථ සේවා සදහා

ගිනි නිවීම් සේවා – කොළඹ සහ මහනුවර
ගිලන්රථ සේවා – කොළඹ කුරැණෑගල හා ගාල්ල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශ

114
යුධ හමුදා මෙහෙයුම් ඇමතුම් ඒකකය

කොළඹ ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම් පිලිබද තොරතුරැ ලබාදීම

115
කොළඹ නගර සභා මෙහෙයුම් ඒකකය

කොළඹ මහනගර සභා ප්‍රදේශයේ කැලිකසල සහ ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරැ ගැනීම

116
ගුවන් හමුදා ඇමතුම් ඒකකය

සැක සහිත ගුවන් යානා පිලිබදව තොරතුරැ ලබාදීම

118
ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබද මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය

ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබද තොරතුරැ

119
පොලිස් හදිසි සේවා

හසිදි මහජන පැමිණිලි

*ඉහත අංක සදහා ඇමතුම් ගාස්තු නිදහස් වේ

1900
විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිෂන් සභාව

විදුලි සංදේශන සේවාවන් පිලිබද පැමිණිලි

1912
සංචාරක කටයුතු අමාත්‍යංශය

සංචාරක පැමිණිලි

1919
රාජ්‍යය තොරතුරැ කේන්ද්‍රය

රාජ්‍යය ආයතන පිලිබද තොරතුරැ

1920
කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත තොරතුරැ විමසීම

1929
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය

ළමා අපයෝජන හා ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම

1939
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය

ජල සම්පාදනයට අදාල ගැ‍ටලු විසදීම

1954
අල්ලස් හෝ දූෂණ චොදනා විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාව

අල්ලස් හා දූෂණ පිළිබද පැමිණිලි

1973
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

ගුවන් සේවාවන් පිළිබද තොරතුරැ ලබාගැනීම

1991
පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාත්‍යංශය

පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් ආශ්‍රිත පැමිණිලි

*1929 අංකය සදහා ඇමතුම් ගාස්තු නිදහස්වේ

Short Code & Emergency Telephone Number In Sri Lanka

One thought on “Short Code & Emergency Telephone Number In Sri Lanka

Leave a Reply to Malinda Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *