දැන් ගූගල් සමාගම අලුත් සේවාවක් අරබල ජංගම දුරකථන සදහා. ඒ අපි ඩයලොග් වලට මුදල් ගෙවන් ලබාගත්ත Phone Backup හෝ O-Syncවැනි අඩවි වලින් ලබාගත් අපගේ දුරකථනයේ ඇතිදත්තයන් බැකප් කිරීමේ සේවාවන් වැනි සේවාවක්. හැබැයි තාම O-Sync හා Dialog Backup තරම් වැඩ නැති උනත් මේක වැදගත් වේවි. මේ හරහා අපගේ දුරකථනයේ ඇති Contact හා Calander හි දත්තයන් Gmail Contact හා Google Calander සමග Syncronization වීමයි. ‍නමුත් මේ සදහා SyncML ඇති අලුත් දුරකථනයන් තිබිය යුතුයි. සමහර පැරණි දුරකථන සහයදක්වන්නෙ නෑ හරියට
මේ සදහා කලයුත්තේ m.google.com වෙත දුරකථනයෙන් පිවිස එමගින් Sync තේරීමයි. තවද දුරකථනයේ සැකසුම් කීපයක් සකසාගැනීමටත් තියනව. ඒ Synchronization සැකසුම් වල

  • සර්වර් ලිපිනය: https://m.google.com/syncml
  • පරිශිලක නාමය: [email protected]
  • අන්තර්ජාල සැකසුම
  • යෙදුම:  ‘Contacts’ පමණි
  • යෙදුම් සැකසුම්: දත්ත ගබඩාවේ නම ‘contacts’ලෙස පමණක් දෙන්න

සකසන්න.

වැඩි විස්තර m.google.com/sync

Google Sync For Mobile
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *