අකුරෙන්ම චැට් කරන්නෙ නැතිව එක එක හැගීම් කෙලින්ම මූනෙන්ම කියගන්න පුලුවන්නෙ. Skype එකේ ඒ මූනවල් හා හැගීම් ටික ක්ලික් එකකින් දාගන්න පුලුවන්. Google වලත් ඒවගෙන් ටිකක් තියනව. ඒත් Facebook Chat එකේදි Emoticon හරි smilies දාගන්න ගියහම ඒව හෙය හොයා ඉන්න ඕනෙ. මම හිතුව මට හමුවුනු ලැයිස්තුව හැමෝටම බලාගන්න දාගන්න. Facebook chat එකේදි ඕනෙ උනොත් භාවිතා කරන්න

මේ සමහරක් SMS වලදිත් වැඩ

smile!

03

: ) or :- )

 

big smile!

04

: D or :- D

 

wink!

05

; ) or ;- )

 

happy eyes!

13

Happy eyes: ^_^

 

laughing eyes!

15

Laughing eyes: >:o

 

cat smile!

23

Cat smile: :3

 

grumpy!

18

Grumpy: >:-(

 

sad face!

20

Sad: : ( or :- (

 

crying!

07

Crying :   :’ (

 

shocked!

08

Shocked :   : o or :- o

 

cool!

01

Glasses:   8 ) or 8- )

 

cool!

17

Cool shades: 8-|

 

tongue out!

21

Rude: :p or :-p

 

WOOT?!

14

Woot?!: O.o

 

 

02

Dork emote: -_-

 

not amused!

09

Duhhh emote: :/ or :

 

Devil!

11

Devil emote: 3:)

 

angel!

12

Angel emote: O:)

 

a kiss!

10

Kiss emote: :-* or :*


a love heart!

06

Love emote: <3


Pacman!

22

Pacman: :v

 

robot!

24

Robot:  : |]

 

weird guy's face!

25

Weird guy’s face: :putnam:

 

shark emoticon

shark-emoticon

NEW Shark emoticon: (^^^)

 

penguin emoticon

penguin-emoticon

NEW Penguin emoticon: <(")

 

*සමහරක් Similies හා Emocticons වල අතර මැදිට හිඩසක් (Space) දැම්ම. නැතිනම් ඒව wordpress මගින් පින්තූර වලට හරවන නිසා

Chat එකේ හැගීම් ප්‍රකාශ කරමු -Chat smilies and emoticons

2 thoughts on “Chat එකේ හැගීම් ප්‍රකාශ කරමු -Chat smilies and emoticons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *