මම දින කීපයක‍ට  කලින් , “අපට හරියන ප්‍රතිවයිරස් මෘදුකාංගයක්” කියල කථාබහක් ඇරබුව, සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසද‍ය තුල. එකෙන් හොන්ද සාකච්චාවක ගියා වගේ. මෙතනින් කියවල බලන්න

http://groups.google.lk/group/sinhala-bloggers/browse_thread/thread/aa034f01bcea8ed6/714cdea6262d19c5?tvc=2&q=%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A#714cdea6262d19c5

Free AntiVirus for Us – අපට හරියන ප්‍රතිවයිරස් මෘදුකාංගයක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *