මුලින්ම මේල් ගිණුමේ සිටම සංවාදයේ යෙදිය හැකි ක්‍රමයක් හදුන්වාදුන් ගූගල් සමාගම දැන් එම ක්‍රමය තවත් දියුන් කරමින් වෙනත් බාහිර මෘදුකාංගයක් රහිතව වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටම හඩ හා විඩියෝ චැ‍ට් කරන ක්‍රමයක් හදුනවාදී තීබේ.
මේ ක්‍රමයට මුලින්ම http://mail.google.com/videochat මගින් ලබාදෙන ප්ලග්ඉනය ස්ථාපනය කරගච ඉන්පසු තම බ්‍රවුසරය ප්‍රතිපන ගැන්වීමෙන් මෙම සේවාව අත්විදිය හැකි අතර මුලින්ම ගීමේල් සෙටින්ග්ස් හි තම චැට් ‍ටැබයේ තම වෙබ්කෑම් හා සවුන්ඩ් සැකසුම් සැකසීමෙන් පසු චැ‍ට් සේවාව අත්විදිය හැකි අතර ‍වීඩියෝ චැ‍ට් සදහා දෙපාර්ෂවය හෝ අනෙක් පාර්ෂව සියල්ල මෙම ප්ලග්ඉනය ස්ථාපනය කරගතයුතු වෙනව.

Gmail Video and Voice chat via Web Browser

One thought on “Gmail Video and Voice chat via Web Browser

  • November 12, 2008 at 7:03 am
    Permalink

    ලිනක්ස් යාළුවෝ ‘අල’ ද?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *