පරණ වසරට සමු‍දීල අදින් ආරම්භ වන නව වසර සාමය සතුට පිරි ජයග්‍රිහී නව වසරක් වේවා!

New Year Greeting

One thought on “New Year Greeting

  • January 1, 2009 at 2:14 am
    Permalink

    ඔබටත් සුබම සුබ නව වසරක් වේවා!, ග්‍රැෆික් එක මරු 😉 මේ ව‍ගේ, මීටත් වඩා හොඳ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය කරන්නට ලැබෙන සුබ නව වරසක් වේවා!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *