මුලින් ජංගම දුරකථන ජාල නොමි‍ලේ ඇමතුම් කාලයක් දෙන්න ගත්ත. ඉන්පසු ඩයලොග් CDMA මුලින්ම ස්ථාවර දුරකථන සදහා නොමිලේ ඇමතුම් කාලයක් දුන්න. දැන් ලංකාබෙල් සමාගමත් නොමිලේ ඇමතුම් කාලයක් දෙනව. හැබැයි ඩයලොග් CDMA තරම් විශාල ඇමතුම් කාලයක් නොවුනත් මේකෙන් අනෙක් ජාලයන්ටත් නොමිලේ ඇමතුම් ගත හැකියි.

ඒ අනුව මෙයාල පැකේජ 2ක් හදුන්වා දෙන අතර මුල් පැකේජයේ මිනිත්තු 500 ක් නොමිලේ වන අතර එය ලංකාබෙල් ජාලය තුල මිනිත්තු 400 හා අනෙක් ජාලයන්ට මිනිත්තු 100 වශයෙන් බෙදීයයි. මෙහි මාසික ගාස්තුව රු 399/-කි

සීමාව ඉක්මවුවිට ලංකාබෙල් වෙත මින්ත්තුවකට රු 1/- ද ප්‍රාදේශිය ස්තාවර ජාල වෙත මිනිත්තුවකට රු 3/- ද ජාතික ස්ථාවර ජාල වෙත මිනිත්තුවකට රු 4/-ද ජංගම ජාල වෙත මිනිත්තුවකට රු  3/- බැගින්ද අයවේ. එමෙන්ම මෙම පැකේජයේ නොමිලේ ඇමතුම් කාලය අයත් වන්නේ රාත්‍රි 11 සිට දහවලු 5 දක්වා පමණි.

අනෙක් පැකේජයේ මාසික ගාස්තුව රු 999/- කි. එයට මිනිතුතු 1000/- ක් නොමිලේ ලැබෙන අතර එම කාලය මිනිත්තු 700 ක් ලංකාබෙල් වෙත හා මිනිත්තු 300 ක් අනෙක් ජාල‍යන් වෙත ලෙස භාවිතා කල හැකිය. සීමාව ඉක්ම වු විට  ලංකාබෙල් වෙත මින්ත්තුවකට රු 2/- ද ප්‍රාදේශිය ස්තාවර ජාල වෙත මිනිත්තුවකට රු 2/- ද ජාතික ස්ථාවර ජාල වෙත මිනිත්තුවකට රු 3/-ද ජංගම ජාල වෙත මිනිත්තුවකට රු  3/- බැගින්ද අයවේ.
මෙහි අනෙක් පැකේජයේ මෙන් නොම පැය 24 පුරා මෙම කාලය වලංගු වේ. සියලු පැකේජයන්ගේ අයකිරීම තප්පරයට වේ.

Lankabel Free minutes
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *