අද අපේ පාසලේ සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ පාසැල් එමුතුවේ හතරව්‍න එකමුතුව පැවැත්වුවා. ඒකට ආගමික ක‍ටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ජනාධිපති උපදේෂක අශෝක මැනික්ගොඩ මැතිතුමා විශේෂ ‍දේශණයක් කලා. මාගේ හැගීමනම් මේ කථාව හැම කෙනෙක්ම අහන්න ඕනි කියලයි

ඒ ක මෙතනින් බාගන්න. මෙතන පෙන්නපු ජායාරූප හා හඩ පටය තියනව

click here

For Buddhist (what they do for us)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *