මොබිටෙල් පසුගෙවුම් අන්තර්ජාල‍ තියන අයට තම දත්ත භාවිතය ගැන පරික්ෂා කරගන්න mobitel.lk හි ගිණුමක් මගින් හැකියාව තිබෙනව. ඒත් හදිසි අවස්ථාවලටත් අන්තර්ජාල‍ය නොමැතිව අපගේ පරිභෝජනය ගැන දැනගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ.

මීට මාස කීපයකට පෙර හදුන්වා දුන් මොබිටෙල් ස්වයං සේවා මෙනුවෙන් මේ පරික්ෂාව කරගන්න පුලුවන්. ඒ ‍මෙනුව තම සිම් පතෙන් සිම් පතට වෙනස් වෙනව. ඒ කියන්නෙ අපේ දත්ත සිම්පත දමා #888# ඇමතීමෙන් මෙම සේවාව ලබාගත හැකි. අනෙක් සාමාන්‍යය සබදතාවල ගිණුම, බිල්පත්, අවසාන ගෙවීම්, හා සේවා සක්‍රිය කිරී‍ම් වගේ බොහෝදේ මෙමගින් සිදුකරගත හැකියි.

අපගේ භාවිතය දැනගැනීම‍ට එම මෙනුවේ 1. My Package > 1. Billing Information > 1. This Month Usage මගින් අප‍ගේ ඉතිරිව ඇති දත්ත හා වැඩි භාවිතය දැනගත හැකිය.

Check M3 Data Usage without mobitel.lk
Tagged on:

2 thoughts on “Check M3 Data Usage without mobitel.lk

  • March 21, 2009 at 11:54 pm
    Permalink

    මේ දිගු කාලයක් අප ඉල්ලා සිටි දෙයක්.ඔවුන් අවංක නම් පරිහරනය කල දත්ත ප්‍රමාණය සඟවන්න ඔනද?

    Reply

Leave a Reply to lainaa 5500 euroa Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *