දහයේ ගුණාකාර වලින් කියවෙන දේවල්, ඒව උච්චාරනය කරන ආකාරය සංහලෙන් හා ඉංග්‍රිසියෙන් ඇතුලත් කරල පොඩි වගුවක් හැදුව.
Number Chart

ලොකු කරල බලන්න පින්තූරය මත ක්ලික් කරන්න

Name for Number – සංඛ්‍යාවර්ධකය

3 thoughts on “Name for Number – සංඛ්‍යාවර්ධකය

 • March 13, 2011 at 9:52 am
  Permalink

  thanks. hugak watinawa.

  Reply
 • March 15, 2011 at 12:17 am
  Permalink

  මෙච්චර තියෙනවද කියලා හිතෙනවා, වැදගත් දෙයක් , ස්තූතී

  Reply
 • June 4, 2012 at 11:05 pm
  Permalink

  Good job on this article! I really like how you presented your facts and how you made it interesting and easy to understand. Thank you. 946234

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *